Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Jaraczewo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Wszczęcie postępowania administracyjnego w przedmiocie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą Zwiększenie obsady norki hodowlanej do 200 DJP na fermie w miejscowości Łobez (...)

I.6220.13.2013ZAWIADOMIENIE
o wpłynięciu wniosku i wszczęciu postępowania administracyjnegoNa podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267) oraz art. 21 ust. 1, ust. 2 pkt 9 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), w związku z § 3 ust. 1 pkt 102 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.)

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJĘ

o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz wpłynięciu wniosku z dnia 16 grudnia 2013r. złożonego przez:

Gospodarstwo Rolne Konrad Piwoński Dębówiec 1A 63-720 Koźmin Wielkopolski

w przedmiocie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: "Zwiększenie obsady norki hodowlanej do 200 DJP na fermie w miejscowości Łobez położonej na działkach ewidencyjnych 166/5 i 166/8".


Przedmiotową inwestycję zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 102 ("chów lub hodowla zwierząt, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 51, w liczbie nie mniejszej niż 60 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza DJP ") rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), realizacja przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy ewentualny obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia stwierdza Wójt Gminy Jaraczewo po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarocinie.

W przedmiotowej sprawie organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Jaraczewo.

Jednocześnie informuję, iż osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Jaraczewo, ul. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo w Referacie Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 18, w poniedziałek w godz. 8.00 - 16.00, od wtorku do piątku w godz. 7.30 - 15.30.
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jaraczewo www.jaraczewo.bip.net.pl. oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jaraczewo oraz sołectwa wsi Łobez.


Sprawę prowadzi:
Mariusz Czabański, tel. kont. 62 740 93 79

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".