Zamknij okno Drukuj dokument

XLII Sesja Rady Miasta i Gminy Jaraczewo - 13 lipca 2018r., godz. 10:00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U  z  2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz § 18 Statutu Gminy Jaraczewo (Dz. Urz. Woj. Wlkp.  z 2016 r. poz. 3290) zwołuję XLII Sesję Rady Miasta i Gminy Jaraczewo na dzień 13 lipca 2018 r. (piątek) w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo. Początek obrad  o godz. 10.00.

 

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z obrad XLI Sesji Rady Miasta i Gminy.

3. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na XLI Sesji Rady Miasta i Gminy.

4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok.

8. Podjecie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na  lata 2018- 2026.

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Jaraczewo.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie.

11. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Jaraczewie zadania własnego Gminy Jaraczewo, dotyczącego prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu regulaminu dostarczania  wody i odprowadzania ścieków.

13. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu targowiska stałego "Mój Rynek" w Jaraczewie.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w obrębie Panienka, stanowiących własność Gminy Jaraczewo.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości

16. Informacje o pracy w organach pozagminnych

17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

18. Wolne głosy.

19. Wnioski.

20. Zakończenie sesji.  

 

                                                                                                             

 

Metadane

Źródło informacji:Elżbieta Wyremblewska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Karol Tomczak
Data wprowadzenia:2018-07-04 11:48:00
Opublikował:Karol Tomczak
Data publikacji:2018-07-04 11:53:29
Ostatnia zmiana:2018-07-05 12:40:04
Ilość wyświetleń:130